شهرداری رشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
شهروندان عزیز ، می توانند در قسمت ارتباط با ما ، کلیه درخواستها ، نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش مسئولین برسانند شهرداری رشت
شرح وظایف
 

شرح وظايف معاونت :

۱) سياستگذاری , برنامه ريزی , هماهنگی و نظارت بر امور خدمات
2) برنامه ريزی و نظارت بر ايجاد و توسعه فضای سبز
3) شرکت و عضويت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده ۸۴ قانونی شهرداری ها مرتبط باحوزه معاونت خدمات شهری
 
4) نظارت برحسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نيل به اهداف پيش بينی شده در اساسنامه آنها

5) نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداری ارتباط با بندهای ذيل ماده ۵۵ قانون شهرداريها (مرتبط با خدمات شهری ) و صدور دستورات لازم  در هر يک از زمينه های مذکور

6) نظارت برگردش امورکميسيونهای ذيربط درامور اجرايي شهر ازقبيل کميسيون۲۰ ماده ۵۵ ,کميسيون ايمنی اماکن عمومی وستادهای اجرائی خدمات شهری

7) نظارت برحسن انتظام امور انهار و مسيلهای شهری و هماهنگی درجهت آماده سازی واستفاده بهينه از آنها

8) سياستگذاری , برنامه ريزی و نظارت بر نظافت شهراعم ازجمع آوری و حمل زباله , دفن و تبديل آن به کود

9) انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقيقی و حقوقی در زمينه امور خدمات شهری 

1392/05/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal