شهرداری رشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
شهروندان عزیز ، می توانند در قسمت ارتباط با ما ، کلیه درخواستها ، نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش مسئولین برسانند شهرداری رشت
شرح وظايف مديريت خدمات شهري
 

شرح وظايف مديريت خدمات شهری

1 - برنامه ريزی و پيگيری انجام خدمات شهری خاص که مناطق شهرداری و ساير سازمانها و واحدهای تابعه به تنهائي قادر به انجام آن نبوده و مستلزم اقدامات
اجرائی يکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهرداری است

2 - برنامه ريزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حيوانات موذی و ولگرد و برقراری سيستم خاص جمع آوری و امحاء زباله ها و نخاله های ساختمانی و ساير ضايعات شهری

3 - پيگيری امور مربوط به تعطيل و انتقال کسبه و اماکن مزاحم شهری به مناطق پيش بينی شده در اجرای بنده 20 ماده 55 قانون شهرداريها و جلوگيری از فعاليت متکديان و جمع آوری آنها با هماهنگی و همکاری مناطق شهرداری

4 - اجرای مصوبات ستادهای رفع سد معبر و برفروبی و پيشگيری از خطر سيل و امثالهم

5 - تدوين ضوابط و واگذاری امور رفت و روب و ساير خدمات شهری به پيمانکاران و مشارکت در ستادهای متشکله در زمينه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مسافرين و پيگيری اجرای وظایف شهرداری دراين خصوص .

6 - بررسی و شناسائی دقيق وضيعت آنهار و مسيلهای شهر و جمع آوری و طبقه بندی کليه اطلاعات دراين خصوص

7 - تعيين حريم قانونی انهار و مسيلها با هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذيربط و مراقبت و نظارت در امر تحصيل و آزاد سازی اين حريم و پيگيری امور مربوطه به آنها

8 - نظارت دراجرای پروژه های بازسازی و استفاده بهينه از انهار و مسيلها و جلوگيری از هرگونه تجاوز به حريم و ريختن زباله و اشغال و نخاله ساختمانی در آنها با همکاری واحدهای ذيربط

9 - نظارت در امر نگهداری و حفظ مسيلها و انهار توسط مناطق شهرداری و انجام لازم در اين زمينه

10 - تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهای لازم در خصوص بازسازی و حفظ و نگهداری جويها , انهار و مسيلهای شهر با توجه به قوانين مربوطه و ابلاغ آن به واحدهای ذيربط و مناطق شهرداری

11 - اطلاع دائم از نقطه نظرهای شهروندان و شهرداری در مورد کم وکيف مسائل خدماتی و رفاهی شهر و تجزيه و تحليل آنها ارائه طرح و پيشنهاد راه حلهای عملی و مناسب

12 - مطالعه بررسی پيشنهادات و طرحها عمومی و اصله از شهروندان و ساير منابع و استفاده از آنها در تدوين برنامه های آتی1392/05/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal